ŠIMTAS AUTOMOBILIO PROFESIJŲ

Pagrindinė automobilio nuoma su vairuotoju profesija — pervežti ke­leivius ar krovinius. Tačiau ji ne vienintele. Per šim­tą gyvavimo metų jis daugybę naujų profe­sijų, kurios geriausiai liudija, kokius skirtingus žmo­Raus poreikius automobilis gali patenkinti talkinda­mas tokiuose „negiminiškuose” darbtiose kaip staty­bos ir sniego valymas… Šiandien ant automobilio pečitį gula didžiulė krovinių gabenimo našta, juo sk nbama gesinti gaisro ir pas Prireikus ga­lima paversti parduotuve, šaklytuvu, viebučiu ar p►sėdžių sale. Automobilis „tarnauja” ir kariuome­ni%je. Nepailstarlti „barb(;,, devyndarbė” — nei pridė­01, nei atimsi, tačiau be jos žmogus visose savo veik­los srityse bematant pasijustų kaip be rankų, o kai kurlose — ir visai bejėgis. Ne veltui mūsų šalyje gal tarnavę automobiliai užkeliami ant pakylos ir paRerbiami kaip žmogaus darbo pergalių bendražy-u1al-

  1. Kuri iš automobilio profesijų yra seniausia?
  2. …ir naujausia, bet sunkiausia?
  3. Kaip pakeitė automobill tarnyba kariuomenė-
  4. Kokių automobilių bijo „raudonasis gaidys”?
  5. autmobilis ir kiemsargis. Draugai ar konku­ientai?

Suprantama, šitaip apibūdinti negalime automobilių lenktynių, kurios organizuojamos firmų reklamos sumetimais ir kurios siekdamos vien sensacijų bei reklaminio šurmulio galų gale virsta rizikingais pasaulio greičio rekordų šturmais. Tokiose, kokios yra, pavyzdžiui, Gran pri (Grand Prix) pirmosios formulės lenktynės, neretai bepras-miškai žūsta ir sportininkai, ir net žiūrovai, o autofirmos iš to kraunasi kapitalą…

Autobusiukų nuoma šventėms – ne tik transporto paslauga

Autobusiukų nuoma šventėms – ne tik transporto paslauga

Automobilių lenktynių dabar rengiama labai labai daug. Populiariausios — rali ir specialūs važiavimai absoliučiam greičiui pasiekti. Pastarie-siems sukurti supergreiti automobiliai su reaktyvi¬Mais varikliais. 1979 metais jais viršytas garso greitis…

Autoturizmas ir nuoma

Autoturizmas, kelionės po gimtąją šali, pažintis Kti broliškų respublikų ir užsienio automobiliza­ci jos problemomis padeda tobulinti eismą ir pas mus. Pavažinėjęs po Pabaltijo respublikas

tiklni, kad iš tiesų Estija pirmauja TSRS pagal au­tomobilių skaičių 1000 gyventojų, o Rygoje įrengtos tobuliausios eismo reguliavimo sistemos. VDR mies­tuose pamatai, kad ir automobilis, ir dviratis yra

Qleteisiai eismo dalyviai, o pervažiavęs Suomiją su­prenti, kodėl garsėja pasaulyje suomių autolenkty­nlninkai.

Kelionės automobiliais kasmet vis labiau popu­littrėja, ir nuo to, kaip informuotas keliautojas, priklauso ne tik jo poilsis, bet ir važiavimo saugumas.

  1. Kodėl Lietuvoje dar daug žmonių žūva auto­aVarijose?
  2. Kam reikalingos telekameros Rygos gatvėse?
  3. Kaip važiuoti olimpiniame Taline?
  4. Ko galime pasimokyti iš VDR eismo organiza­terių?

Kodėl automobiliai Suomijoje dieną važinėja su šviesomis?

Veza i oro uostus.